Ακολουθούν έργα που μελετάμε εκπονούμε παραδίδουμε με συνέπεια

Η ΡΟΠΗ από την αρχή λειτουργίας της αποδεδειγμένα εκτελεί ,αποπερατώνει και καλύπτει πλήρως όλους τους όρους των συμβάσεων των έργων που αναλαμβάνει, με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, με δυνατότητα εκτέλεσης πολλών έργων ταυτόχρονα και ευελιξία στην εγκατάσταση εργοταξίων. Παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό είναι έτοιμο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και για ανταπόκριση σε κάθε κάλεσμα πελατών. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά μόνον απο τα έργα που έχουμε αναλάβει:

πρόσθετο φωτογραφικό υλικό

Καθαίρεση Καμμένων Σιλό σε Εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου

Μετά από πυρκαγιά σε τέσσερα σιλό που αποτελούσαν εξοπλισμό του εργαστασίου, η ΡΟΠΗ κλήθηκε να πραγματοποιήσει τα εξής : Αφαίρεση σωληνώσεων, παταριών και λοιπού εξοπλισμού από συγκεκριμένο ύψος και πάνω, αφαίρεση εξοπλισμού που είχε πέσει μέσα στα σιλό, κοπή και αφαίρεση κατεστραμένων τμημάτων κελύφους, τροποποίηση εξοπλισμού για την σωστή επαναλειτουργία.

πρόσθετο φωτογραφικό υλικό

20 συνεχή έτη συναρμολόγησης λαστιχοσωλήνων αργού

Επί 20 συνεχή έτη διενεργούμε τις ετήσιες Συντηρήσεις των Λαστιχοσωλήνων των αγκυροβολίων αργού και προϊόντων με σκοπό την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού καταλληλότητας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την υποβρύχια αποσύνδεση των λαστιχοσωλήνων από τα αγκυροβόλια,την αποσυναρμολόγηση τους, τον καθαρισμό,τον υδροστατικό έλεγχο κάθε τμήματος λαστιχοσωλήνα, την συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση στην θέση τους στα αγκυροβόλια.

Κατασκευή και τοποθέτηση βάσεων ψύξης ανοπτημένων coils

Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή και τοποθέτηση νέων βάσεων φούρνων ψύξης ανοπτημένων coils, την τοποθέτηση των παρελκομένων των βάσεων, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των βάσεων, καθώς και την συμμετοχή στους ελέγχους και τις δοκιμές λειτουργίας όλου του εξοπλισμού.

Κατασκευή δεξαμενών και σωληνώσεων στην 113 ΠΜ

Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή και ανέγερση δύο δεξαμενών καυσίμων JP4 στην 113 Πτέρυγα Μάχης της Αεροπορικής Βάσης Μίκρας Θεσσαλονίκης, της Πολεμικής Αεροπορίας, διαμέτρου 15μ και ύψους 10μ έκαστη, την εγκατάσταση του παρελκόμενου εξοπλισμού και την απαραίτητη συνδεσμολογία. 

Μηχανικός καθαρισμός εναλλακτών ψύξης αεροσυμπιεστών του Οίκου BOGE στον ΑΗΣ Κομοτηνής

Το έργο περιελάμβανε την απομόνωση των αυλοφόρων εναλλακτών θερμότητας, την αφαίρεση των υδροθαλάμων τους, τον προσεκτικό μηχανικό καθαρισμό των υδοθαλάμων και των αυλών από τους ρύπους, την επανασυναρμολόγηση με χρήση νέων παρεμβυσμάτων και την υδραυλική δοκιμή.

Κατασκευή και τοποθέτηση βάσεων φούρνων

Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή και τοποθέτηση των 6 νέων βάσεων φούρνων ανόπτησης, την κατασκευή όλων των υδραυλικών σωληνώσεων, την τοποθέτηση των παρελκομένων των βάσεων, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των βάσεων και των ηλεκτρολογικών πινάκων, καθώς και την συμμετοχή στους ελέγχους και τις δοκιμές λειτουργίας όλου του εξοπλισμού.

Μίκτες θέρμανσης νερού ΒΕΘ

Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή και πιστοποίηση κατά PED-97/23, τριαντατεσσάρων (34) νέων μικτών θέρμανσης νερού και την τοποθέτησή τους μετά την απομάκρυνση των παλιών. Για τις συγκολλήσεις πραγματοποιήθηκαν, υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν πρώτα τα WPS και PQR για το έργο, όπως επίσης και τα πιστοποιητικά των ηλεκτροσυγκολλητών που εργάστηκαν στο έργο.

Εργασίες αποκατάστασης Main Deck νησίδας και αντικατάσταση Risers

Εργασίες προστασίας οπλισμού νησίδας και μετώπης, αντικατάσταση δεκατριών (13) φλαντζωτών risers 4”-16” διαστάσεων 4,5-0,5m των γραμμών που οδεύουν προς τις εγκαταστάσεις της παραλίας Καλοχωρίου. Συνεργασία με συνεργείο εξειδικευμένων δυτών και υδροστατικός έλεγχος των risers σε πίεση υδραυλικής δοκιμής στα 28bar.

Εγκατάσταση πεζογέφυρας στη νησίδα φορτώσεων

Αντικείμενο του έργου, η εγκατάσταση της πεζογέφυρας που συνδέει το dolphin C με το deck της νησίδας. Πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση των κατεστραμένων τμημάτων της πεζογέφυρας στην ξηρά με την βοήθεια πλωτού γερανού, η σύνδεση των νέων τμημάτων και η τοποθέτησή τους εκ νέου στη νησίδα, αποκαταστάθηκε ο αγωγός εκτόνωσης υγραερίων και χυτεύθηκαν εν ξηρώ τα απαραίτητα τσιμεντένια μπλοκ.

Κατασκευή γραμμής αζώτου από διυλιστήριο προς εργοστάσιο πολυπροπυλενίου

Κατασκευή γραμμής αζώτου για την διασφάλιση της τροφοδοσίας του εργοστασίου πολυπροπυλενίου. Τροποποίηθηκε και πραγματοποιήθηκε υδροστατικός έλεγχος της υπάρχουσας γραμμής και έπειτα κατασκευάστηκε, εγκαταστάθηκε και ελέγθηκε η νέα γραμμή από την υπάρχουσα μέχρι το εργοστάσιο PP,σύμφωνα με τα ισχύοντα EXXON International Practices και ASME Code B31.3.

Κατασκευή αγωγού 8″ από ΕΛ.ΠΕ. μέχρι των εξωτερικό σωληνοδιάδρομο της JETOIL

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν η κατασκευή νέων σωληνώσεων, η μεταφορά υπάρχοντος εξοπλισμού, η τοποθέτηση νέου PIG TRAP , η επέκταση του υπονόμου αποστράγγισης ώστε να γίνεται εφικτή η παράδοση αλλά και η παραλαβή των προϊόντων στις γειτονικές εγκαταστάσεις της JETOIL.

Κατασκευή γραμμής πυρασφάλειας 14″

Το έργο αφορούσε στην κατασκευή νέας υπόγειας γραμμής πυρασφαλείας 14” μήκους 1000m εντός των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, με κύριες εργασίες την εκσκαφή και αποκατάσταση της υπάρχουσας υποδομής και ασφαλτόστρωσης, την κατασκευή,καθέλκυση,συνέννωση του κεντρικού αγωγού με επιμέρους όργανα και υπάρχουσες γραμμές, υδροστατικούς και μη καταστροφικούς ελέγχους και την εφαρμογή μελέτης καθοδικής προστασίας.

Συντήρηση Φούρνου Διυλιστηρίου

Οι εργασίες περιελάμβαναν την απομόνωση του φούρνου, την διαδικασία decocking,το άνοιγμα ανθρωποθυρίδων, τον καθαρισμό των αυλών της ζώνης μεταφοράς, του φλογοθαλάμου και της ζώνης ακτινοβολίας, συντήρηση των αρμών διαστολής, επισκευές πυρίμαχης τοιχοποιίας, αντικατάσταση γραμμής εισόδου ατμού στους αυλούς και αφαίρεση-επανατοποθέτηση dampers καπνοδόχου.

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 4 αντλιών μαζί με τους κινητήρες τους

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν πρωτίστως η εκπόνηση μηχανολογικής μελέτης και έπειτα η αποξήλωση τεσσάρων υφιστάμενων αντλιών μαζί με τους κινητήρες τους, η αντικατάσταση των τσιμεντένιων βάσεων έδρασής τους, η εγκατάσταση νέων σύμφωνα με τον κώδικα API 686 και η ηλεκτολογική σύνδεση.

Σύμβαση συντήρησης γραμμών παραγωγής

Συντήρηση όλων των γραμμών παραγωγής εργοστασίου Επεξεργασίας Μετάλλου :Γραμμή Αποξείδωσης (Pickling Line), Ανόπτησης, Γραμμή Επικασσιτέρωσης (Tinning Line), Γραμμή Ηλεκτρολυτικού καθαρισμού (Cleanning Line), Γαλβανιστήρι, TCM κ.λ.π.

Συντήρηση Δεξαμενών

Εργασίες Συντήρησης σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων σταθερής και πλωτής οροφής: Άνοιγμα ανθρωποθυρίδων κελύφους και οροφής, άδειασμα υπόλοιπου περιερχομένου της δεξαμενής με αεραντλία ή βυτίο, αερισμός και έλεγχος εκρηκτικότητας της ατμόσφαιρας, καθαρισμός, σιδηροκατασκευές στήριξης οροφής, έλεγχος καθιζήσεων, κυκλικότκτας κελύφους και κατακορυφότητας, αποκατάσταση γραμμών δεξαμενής.

Συντήρηση Ατμολέβητων Διυλιστηρίων

Ετήσιες Συντηρήσεις Ατμολεβήτων Διυλιστηρίων με κύριες εργασίες την Εφαρμογή σχεδίου τυφλώσεων, τον Μηχανολογικό Έλεγχο των ασφαλιστικών ατμού, την Εξαγωγή των πλαισίων περιβλήματος και ανθρωποθυρίδων, τον Καθαρισμό των αυλών, την διενέργεια Υδροστατικού Ελέγχου και τέλος την Αποκατάσταση, Στεγανοποίηση, Αποτύφλωση κάθε Ατμολέβητα.

Εργασίες Βανών

Εργασίες Βανών κατά την διάρκεια Τακτικών Γενικών Συντηρήσεων Διυλιστηρίων όπως Εγκατάσταση και Αποκατάσταση Βανών, Gate Valves, Block Valves, Check Valves,Blow down Valves, Orbit Valves, Βανών αναρρόφησης και κατάθλιψης, Nipples, Drains, Ασφαλιστικών,Gaskets, Κατασκευή Tie-ins, Υδροστατικός Έλεγχος Γραμμών και Εργασίες Ανόπτησης.

Συντήρηση Δοχείων

Εργασίες Δοχείων Πίεσης Διυλιστηρίου όπως εργασίες ανοίγματος, καθαρισμού και ελέγχου δοχείων και φίλτρων,αποσυναρμολόγηση των εξωτερικών στοιχείων των δοχείων (βάνες, υαλοδείκτες) συντήρησής τους, επανασύνδεση και υδροστατικός έλεγχος, εφαρμόζοντας τον κανονισμό ASME Code, Section VIII, Division I και τις διαδικασίες IP 3-16-1 “Flanges,Gaskets,Bolting and Fittings” και “IP 5-3-1 “Pressure Testing of Unfired pressure Vessels”.

Συντήρηση Πύργων Διυλιστηρίου σε Shut Down

Καθαρισμός και Έλεγχοι γραμμής πυθμένα, συγκολλήσεων κελύφους, άδειασμα και επαναφόρτιση στοιβάδων, αποσύνδεση και επανασύνδεση σωληνώσεων, ηλεκτρολογικών συνδέσεων και οργάνων και τέλος διενέργεια pressure test.

Συντήρηση και Ανακαίνιση Πύργων Ψύξεως

Συντήρηση και Ανακαίνιση Πύργων Ψύξεως Βιομηχανικών Μονάδων με κύριες εργασίες την αποκατάσταση ή αντικατάσταση της ξύλινης υποδομής (διαδοκίδες οροφής, εσωτερικές δοκοί, κολώνες, αντηρίδες, τραβέρσες, αρμοκάλυπτρα), του δικτύου διανομής νερού, της λεκάνης συλλογής, του εξωτερικού κελύφους και της οροφής. Επίσης, εργασίες όπως η συντήρηση των Συγκρατητών σταγονιδίων και των πτερυγίων της Πτερωτής.

Ενδιαφέρεστε για το επόμενο έργο σας;

Από το 1993 μελετάμε και κατασκευάζουμε εξαιρετικά σύνθετα βιομηχανικά έργα