20 συνεχή έτη συναρμολόγησης λαστιχοσωλήνων αργού

Επί 20 συνεχή έτη διενεργούμε τις ετήσιες Συντηρήσεις των Λαστιχοσωλήνων των αγκυροβολίων αργού και προϊόντων με σκοπό την έκδοση του ετήσιου πιστοποιητικού καταλληλότητας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την υποβρύχια αποσύνδεση των λαστιχοσωλήνων από τα αγκυροβόλια,την αποσυναρμολόγηση τους, τον καθαρισμό,τον υδροστατικό έλεγχο κάθε τμήματος λαστιχοσωλήνα, την συναρμολόγηση και επανατοποθέτηση στην θέση τους στα αγκυροβόλια.