Συντήρηση Δεξαμενών

Εργασίες Συντήρησης σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων σταθερής και πλωτής οροφής: Άνοιγμα ανθρωποθυρίδων κελύφους και οροφής, άδειασμα υπόλοιπου περιερχομένου της δεξαμενής με αεραντλία ή βυτίο, αερισμός και έλεγχος εκρηκτικότητας της ατμόσφαιρας, καθαρισμός, σιδηροκατασκευές στήριξης οροφής, έλεγχος καθιζήσεων, κυκλικότκτας κελύφους και κατακορυφότητας, αποκατάσταση γραμμών δεξαμενής.