Κατασκευή και τοποθέτηση βάσεων φούρνων

Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή και τοποθέτηση των 6 νέων βάσεων φούρνων ανόπτησης, την κατασκευή όλων των υδραυλικών σωληνώσεων, την τοποθέτηση των παρελκομένων των βάσεων, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των βάσεων και των ηλεκτρολογικών πινάκων, καθώς και την συμμετοχή στους ελέγχους και τις δοκιμές λειτουργίας όλου του εξοπλισμού.