Κατασκευή και τοποθέτηση Pipe Rack και σωληνώσεων

Κατασκευή και τοποθέτηση Pipe Rack και σωληνώσεων από το σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προς το εργοστάσιο