Αποξήλωση κατασκευής πυροδομής στο φούρνο του γαλβανιστηρίου (CGL)