Ετήσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών συντήρησης για όλα τα μηχανολογικά μέρη του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής