Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 4 αντλιών μαζί με τους κινητήρες τους

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν πρωτίστως η εκπόνηση μηχανολογικής μελέτης και έπειτα η αποξήλωση τεσσάρων υφιστάμενων αντλιών μαζί με τους κινητήρες τους, η αντικατάσταση των τσιμεντένιων βάσεων έδρασής τους, η εγκατάσταση νέων σύμφωνα με τον κώδικα API 686 και η ηλεκτολογική σύνδεση.