Εργασίες Βανών

Εργασίες Βανών κατά την διάρκεια Τακτικών Γενικών Συντηρήσεων Διυλιστηρίων όπως Εγκατάσταση και Αποκατάσταση Βανών, Gate Valves, Block Valves, Check Valves,Blow down Valves, Orbit Valves, Βανών αναρρόφησης και κατάθλιψης, Nipples, Drains, Ασφαλιστικών,Gaskets, Κατασκευή Tie-ins, Υδροστατικός Έλεγχος Γραμμών και Εργασίες Ανόπτησης.