Κατασκευή γραμμής πυρασφάλειας 14″

Το έργο αφορούσε στην κατασκευή νέας υπόγειας γραμμής πυρασφαλείας 14” μήκους 1000m εντός των εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ Θεσσαλονίκης, με κύριες εργασίες την εκσκαφή και αποκατάσταση της υπάρχουσας υποδομής και ασφαλτόστρωσης, την κατασκευή,καθέλκυση,συνέννωση του κεντρικού αγωγού με επιμέρους όργανα και υπάρχουσες γραμμές, υδροστατικούς και μη καταστροφικούς ελέγχους και την εφαρμογή μελέτης καθοδικής προστασίας.