Εγκατάσταση, ανακαίνιση, επεκτάσεις και θέση σε λειτουργία βιομηχανικού εξοπλισμού