Το έργο περιελάμβανε την απομόνωση των αυλοφόρων εναλλακτών θερμότητας, την αφαίρεση

των υδροθαλάμων τους, τον προσεκτικό μηχανικό καθαρισμό των υδοθαλάμων και των αυλών από τους ρύπους, την επανασυναρμολόγηση με χρήση νέων παρεμβυσμάτων και την υδραυλική δοκιμή.