Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας ήταν η κατασκευή νέων σωληνώσεων, η μεταφορά υπάρχοντος εξοπλισμού, η τοποθέτηση νέου PIG TRAP , η επέκταση του υπονόμου αποστράγγισης ώστε να γίνεται εφικτή η

παράδοση αλλά και η παραλαβή των προϊόντων στις γειτονικές εγκαταστάσεις της JET OIL.