Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή και τοποθέτηση νέων βάσεων φούρνων ψύξης ανοπτημένων coils, την τοποθέτηση των παρελκομένων των

βάσεων, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση των βάσεων, καθώς και την συμμετοχή στους ελέγχους και τις δοκιμές λειτουργίας όλου του εξοπλισμού.